مصرف منصفانه در اشتراک‌ها به چه معناست؟

bg-bottom1

مصرف منصفانه، میزان ترافیک در نظر گرفته شده برای هر اشتراک می‌باشد. این میزان ترافیک جهت فعالیت در بازی‌ها، صرافی‌ها و تمامی سرویس‌های تحریم شده کاملاً مناسب و کافیست. در صورت اتمام ترافیک پیش از موعد، اتصال مجدد به اشتراک ممکن نبوده و باید نسبت به تمدید اشتراک اقدام گردد.